A PRESS AIR Kompresszorforgalmazó és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételei

Hatályos: 2021. szeptember 15-től

I. Általános adatok, elérhetőségek, irányadó jog, jogviták rendezése

1. Általános adatok:
Név: PRESS AIR Kompresszorforgalmazó és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Cégjegyzékszám:13-09-179854
Adószám: 12249549-2-13; Közösségi adószám: HU12249549

2. Ügyfélszolgálat: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Központi telefonszám: +36 23 999 401
Szerviz telefonszám: +36 23 999 402
E-mail cím:
Honlap: www.pressair.hu; www.boge.hu

3. A PRESS AIR Kft. valamennyi szerződéses jogviszonyára Magyarország joghatóságát köti ki, valamint Magyarország mindenkori hatályos jogszabályainak alkalmazását fogadja el kizárólag. Minden olyan kérdésben, amit jelen ÁSZF vagy a szerződő felek eseti szerződése nem szabályoznak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

4. A PRESS AIR Kft.-vel létrejött szerződésekből eredő jogvitákat a felek kötelesek elsődlegesen peren kívül, békésen rendezni. Amennyiben a békés út eredménytelen maradna, vagy az abban való közreműködést a szerződő fél megtagadja, úgy a jogvita elbírálására értékhatártól függően a PRESS AIR Kft. székhelye szerinti bíróság a kizárólagosan illetékes bíróság.

II. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása, hatálya, elérhetősége és az írásbeliség követelménye.

1. A PRESS AIR Kft. szállításai, szolgáltatásai – kivéve, ha a PRESS AIR Kft. és a vele szerződő fél írásban másként nem állapodik meg – jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések alapján teljesülnek.

2. Abban az esetben, ha a PRESS AIR Kft.-vel szerződő fél is rendelkezik általános szerződési feltételekkel, és a két ÁSZF egymástól eltér, valamint
a.) az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak,
b.) az általános szerződési feltételek nem lényeges kérdésben térnek el egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé,
c.) a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre, kivéve, ha a felek a lényeges eltéréseket külön megállapodásban egymással rendezik.

3. A PRESS AIR Kft.-vel szerződő fél bármely termék, szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elismeri, hogy a PRESS AIR Kft. ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat elfogadta, tudomásul veszi és betartja. A PRESS AIR Kft. az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetést és tájékoztatást valamennyi ajánlatán, számláján, megrendelések írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is jelzi.

4. Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására, kiegészítésére csak és kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján van lehetőség. A Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt elfogadja.

5. Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből, a PRESS AIR Kft.-vel szerződő félre vonatkozó jogok harmadik fél javára való átruházása csak és kizárólag a PRESS AIR Kft. írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

6. Az ÁSZF feltételei, valamint azok esetleges módosításai megtalálhatók a Press Air Kft. honlapján: www.pressair.hu vagy www.boge.hu illetve a mindenkori székhelyén.

7. Az ÁSZF annak közzétételével, 2022. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az ÁSZF-t annak hatálybalépését követő szerződések tekintetében kell alkalmazni.

8. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak. Az ÁSZF nem tartalmaz olyan kikötést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a Felek között alkalmazott korábbi feltételektől.

III. Szerződések létrejötte

1. A szerződés – eltérő megállapodás, eseti vagy keret-szerződés hiányában – a Press Air Kft. írásbeli rendelés-visszaigazolásával jön létre. A szerződés tartalmára vonatkozóan a rendelés-visszaigazolás a mérvadó.

2. A PRESS AIR Kft. honlapján, prospektusaiban és egyéb tájékoztató, ismertető anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalma a PRESS AIR Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak. A PRESS AIR Kft. a tájékoztató adatok tartalmáért akkor vállal felelősséget, ha azokat a felek külön egyeztették és az egyeztetés eredményét írásban is rögzítették.

3. A szerződés létrejön, ha a PRESS AIR Kft. írásbeli (papír alapon vagy e-mailben megküldött) ajánlatát az ajánlatkérő a PRESS AIR Kft. ajánlatában meghatározott érvényességi határidőig írásban (papíralapon vagy e-mailben) elfogadja. A PRESS AIR Kft. ajánlati kötöttsége az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét (az ajánlat igazolt átvétele vagy az e-mailben megküldött ajánlatnak az ajánlatkérő informatikai rendszerében való megtekintésétől). Az ajánlatkérő határidőben való írásbeli elfogadó nyilatkozata a szerződést a felek között létrehozza.

4. A PRESS AIR Kft. részére e-mailben küldött, vagy szóban tett megrendelések a szerződést a felek között akkor hozzák létre, ha a megrendelést a PRESS AIR Kft. írásban elfogadja a megrendelés tartalmával egyezően. A PRESS AIR Kft. jogosult a megrendelés pontosítására felhívni a megrendelőt, amennyiben a megrendelés tartalma, feltételei, rendelkezései nem egyértelműek, beazonosíthatóak, továbbá a megrendelés elfogadásához a PRESS AIR Kft. felhívhatja a megrendelőt arra is, hogy megrendelését írásban, a jogszabályoknak megfelelően aláírva (törvényes képviselő által) küldje meg.

5. A szerződés létrejön a felek közötti előzetes egyeztetés alapján történt okiratba foglalással. A PRESS AIR Kft. az írásban megkötött szerződéseit teljességi záradék mellett köti meg, mely szerint az írásbeli szerződés a felek megállapodását teljeskörűen tartalmazza, így az abban nem szereplő korábbi megállapodások (kikötések, feltételek), hatályukat vesztik, vagyis azok nem válnak a szerződés részévé.

IV. Együttműködési, titoktartási kötelezettség

1. Jelen ÁSZF alapján a szerződésekből folyó kötelezettségeik teljesítése során a felek kötelesek együttműködni.

2. Tilos a szerződés teljesítése során egymásnak esetlegesen átadott, egymásra vonatkozó bizalmas információk harmadik személy részére bármilyen módon hozzáférhetővé tétele. A PRESS AIR Kft.-vel szerződő felek kötelesek arra, hogy sem a szerződés hatálya alatt, sem azt követően nem teszik illetéktelen személy számára hozzáférhetővé a PRESS AIR Kft.-vel megkötött szerződést, illetve az egyes rendelkezések teljesítésével tudomásukra jutott üzleti, hivatali, vagy magántitoknak minősülő információkat. A PRESS AIR Kft.-vel való szerződés megkötése és megvalósítása során a PRESS AIR Kft. tevékenységével, gazdálkodásával, működésével összefüggően a szerződő fél tudomására jutott bármely tényt, adatot, információt, stb. köteles a szerződő fél üzleti titokként kezelni. A PRESS AIR Kft.-vel szerződő fél a PRESS AIR Kft.-től kapott különböző ajánlatokat, javaslatokat üzleti titokként köteles kezelni. Szerződő fél ezen információkat kizárólag azon személyek részére teheti elérhetővé, akik vonatkozásában a szerződés ismerete üzletmenetükhöz és a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen, továbbá a szerződés feltételeit és/vagy tartalmát az érvényes jogszabályok értelmében jogosultak megismerni.

3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon tényekre, adatokra, információkra, amelyek egyéb forrásból már nyilvánossá váltak.

4. A PRESS AIR Kft., valamint a vele szerződő fél a köztük létrejött szerződés teljesítése során, illetve az azzal kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyban mindent kötelesek megtenni annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön és cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.

V. BOGE, DRYTEC termékek, oltalmi, szerzői jogok

1. A PRESS AIR Kft. a BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. (a továbbiakban: BOGE) és a Drytec S.A. (a továbbiakban: Drytec) szerződött magyarországi partnere. A PRESS AIR Kft. a BOGE-val és Drytec-el kötött megállapodása alapján, mint forgalmazó jogosult a BOGE és Drytec termékekhez kapcsolódó műszaki dokumentációk, szoftverek jogszerű használatára, felhasználására. Azonban a szellemi termékek szerzői és oltalmi joga a BOGE-t és a Drytec-et illeti meg.

2. Az 1. pont alapján a PRESS AIR Kft. fenntartja magának az árajánlatok, rajzok, minták, egyéb dokumentumok (ezek elektronikus formája is) tulajdonjogát és szerzői jogát, ezek a PRESS AIR Kft. engedélye nélkül nem tehetők hozzáférhetővé 3. személyek számára.

3. A szabadalmakhoz, használati és ipari mintákhoz, védjegyekhez, felszerelésekhez és egyéb oltalmi jogokhoz, vagy bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő összes jog, valamint a szerződés tárgyára és a PRESS AIR Kft. szolgáltatásaira vonatkozó szerzői jogok a PRESS AIR Kft. és az általa képviselt BOGE, DRYTEC tulajdonában maradnak. A termékmegnevezések, a szoftverek, valamint a névhasználathoz és a jelöléshez fűződő jogok szintén.

4. A BOGE és a Drytec a termékei azonosításához gyári cikkszámokat használ, melyek felismerhetetlenné tétele, eltávolítása tilos.

5. A PRESS AIR Kft.-vel szerződő feleknek a PRESS AIR Kft. által szállított BOGE és Drytec termékekről tilos a BOGE és a Drytec termék márkajelét eltávolítani. Ezen rendelkezés megszegőivel szemben a BOGE és a Drytec jogosult a megfelelő szankciókat alkalmazni.

6. Szerződő fél a részére átadott dokumentumok, tervrajzok, tervek csak és kizárólag a termékek használatához kapcsolódóan használhatók fel. A berendezéssel, termékkel együtt szállított vezérlő- és egyéb szoftverek szerzői joga a BOGE-t és a Drytec-t illeti. A BOGE és a Drytec kizárólag a használati jogot adja át a szoftveren és kizárólag olyan terjedelemben, ami a szerződés szerinti termék üzemeltetéséhez szükséges. A szoftver bármilyen sokszorosítása vagy egyéb használata jogellenes.

7. A PRESS AIR Kft. jogosult a szerződő fél által megrendelt BOGE vagy Drytec termék helyett másik, a megrendelt termék műszaki paramétereivel egyező vagy jobb, a megrendelt termékkel megegyező árú BOGE vagy Drytec terméket szállítani, amennyiben a megrendelt terméket a BOGE vagy Drytec már nem gyártja, vagy nem vállalja a megrendelt termék szállítását. Ebben az esetben a PRESS AIR Kft. szerződésszegése kizárt.

VI. Szállítási határidő és késedelem, a termék átvételének vagy elfogadásának megtagadása

1. A PRESS AIR Kft. rögzíti, hogy a szállítási határidő a rendelés visszaigazoláson megjelölt határidő.

2. A szállítási idő a PRESS AIR Kft. rendelés-visszaigazolásának dátumától kezdődik. A PRESS AIR Kft. kizárja, hogy a szállítási határidő megkezdődjön mindaddig, amíg a Felek minden szükséges technikai kérdésben és dokumentumban meg nem állapodtak, és azokat nem tisztázták írásban. A PRESS AIR Kft. a szállítási határidő betartásával nem esik addig késedelembe, amíg a Megrendelő előzetesen nem teljesítette az összes, szerződésből eredő és rá háruló kötelezettséget, pl. a szükséges dokumentumok, engedélyek és jóváhagyások csatolását, a termék beépítéséhez, telepítéséhez szükséges előfeltételek biztosítását, vagy az előleg megfizetését. A szállítási határidőbe nem számít bele az az időtartam, amíg a Megrendelő a fenti kötelezettségeinek eleget nem tesz.

3. Abban az esetben, ha a PRESS AIR Kft.-n kívülálló, elháríthatatlan és igazolható okból szükségessé válik, a PRESS AIR Kft. jogosult a szállítási határidő lejárta előtt 5 nappal a szállítási határidőt írásban módosítani.

4. Ha a Megrendelő az 1. pont szerinti szállítási határidő módosítását kezdeményezi írásban a PRESS AIR Kft.-nél és emiatt a PRESS AIR Kft.-nek a szerződés tárgyát képező terméket a saját raktárában kell tárolnia, úgy a Megrendelő a tárolás időtartamára a szerződéses érték napi 0,1%-nak megfelelő kötbért köteles fizetni. A Megrendelő e kötbéren kívül köteles a PRESS AIR Kft.-nek minden további felmerült többletköltségét is megtéríteni, mely a szállítási határidő módosítása miatt keletkezett.

5. Amennyiben a szerződés tárgyát képező termék átadása vagy átvétele a Megrendelő érdekkörébe eső okból késik, akkor a PRESS AIR Kft. a készre jelentésétől / kiszállításra, illetve átvételre vonatkozó írásbeli közlésétől számított 30 nap után jogosult a Megrendelőnek felszámolni és kiszámlázni a késedelem miatt keletkezett költségeket, különös tekintettel a tárolási költségekre. A tárolásért a Megrendelő a szerződéses érték 0,1%-nak megfelelő napi kötbért köteles a PRESS AIR Kft.-nek megfizetni.

6. A PRESS AIR Kft. méltányos póthatáridő kitűzését és annak eredménytelen lejártát követően jogosult a szerződéses termékről rendelkezni.

7. A PRESS AIR Kft. jogosult valamennyi szerződés részteljesítésére, amennyiben az a szerződés műszaki tartalma szerint megvalósítható. Részteljesítés esetén a Megrendelő a részteljesítés arányában köteles eleget tenni a fizetési kötelezettségének.

8. Amennyiben a PRESS AIR Kft. beszállítója a szerződés szerinti termék szállításával max. 14 napos késedelembe esik, az a PRESS AIR Kft. teljesítési késedelmét kizárja, kivéve, ha a felek a szerződésben eltérően nem állapodtak meg.

9. A PRESS AIR Kft. teljesítési késedelmét kizárja
a.) a Megrendelő szerződés szerinti fizetési kötelezettségének késedelme,
b.) a Megrendelő a PRESS AIR Kft.-től vagy megbízottjától a teljesítési helyen a leszállított termék átvételét megtagadja, vagy lehetetlenné teszi a termék átadását,
c.) a Megrendelő késedelme.

Amennyiben a szállítási határidő be nem tartása vis maior esemény vagy a PRESS AIR Kft. befolyásán kívüli esemény következménye, úgy a szállítási határidő a megfelelő mértékig meghosszabbodik. A PRESS AIR Kft. e tényekről a lehető leghamarabb értesíti a Megrendelőt.

10. Amennyiben a Megrendelő a szerződés tárgyának átvételét megtagadja, és nem kéri a szállítási határidő módosítását, a PRESS AIR Kft. a Megrendelő részére póthatáridőt hagyhat jóvá az átvétel teljesítésére. Ennek eredménytelen eltelte után a PRESS AIR Kft. jogosult a szerződéstől elállni és a kára megtérítését követelni a Megrendelőtől. A PRESS AIR Kft. továbbá ezen esetben a Megrendelővel szemben jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni az át nem vett áruért, melynek összege: standard áru esetében a szerződéses érték 25%-a, egyedi gyártmányok (megrendelések) esetében a szerződéses érték 100%-a.

11. A Megrendelő csak a PRESS AIR Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulásával engedményezheti a felek közötti szerződésből eredő jogait harmadik személyre. A PRESS AIR Kft. csak írásbeli megállapodás alapján szolgáltathatja ki a Megrendelő által megrendelt árut harmadik személynek.

VII. Teljesítési hely, fuvarozás, átadás-átvétel, tárolás, kárveszély, vis maior

1. A szerződés teljesítési helyét a felek között létrejött szerződés határozza meg. A szerződés szerinti terméket, árut a PRESS AIR Kft. csomagolva és szerződés szerinti mennyiségben a saját fuvareszközével, vagy fuvarozójával szállítja saját költségén a teljesítési helyére. A szállítás megkezdésének feltétele a szerződő fél írásbeli nyilatkozata a termék, áru felek által meghatározott időpontban való átvételére.

2. A kockázat a megállapodott szállítási paritás szerint száll át a Megrendelőre.

3. Amennyiben a kiszállítás vagy az átvétel a PRESS AIR Kft.-nek fel nem róható körülmények miatt késik vagy marad el, úgy a kockázat a kiszállításra/készre jelentésre illetve az átvételre kész állapotra vonatkozó közlés napjától száll át a Megrendelőre.

4. A PRESS AIR Kft. vállalja, hogy a Megrendelő költségére megköti a Megrendelő által kért biztosításokat.

5. A termék birtoklásának joga az átadás/átvétellel a tulajdonjog fenntartásától függetlenül átszáll a Megrendelőre. A részszállításhoz a felek hozzájárulnak.

6. A Megrendelő köteles az áru mennyiségét és minőségét az átvétel helyén és időpontjában, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, az átvételtől számított 48 órán belül ellenőrizni és az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait a PRESS AIR Kft.-nek azonnal írásban (akár e-mailben) jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő, vagy a mennyiségi vagy minőségi kifogás késedelmes közléséből eredő károkért a PRESS AIR Kft. kizárja a felelősségét.

7. A csomagolt termékeket a szerződő fél a PRESS AIR Kft. (illetve az általa meghatalmazott személy) jelenlétében darabszám szerint veszi át. Szerződő fél köteles a leszállított termékeket a PRESS AIR Kft.-től, illetve megbízottjától átvenni, a termékek teljesítési helyen történő átadásakor a szállítás megtörténtét igazolni, a szállítólevélen cégszerű aláírással (kézjegyével és bélyegző lenyomattal) igazolni a termékek átvételét. A szerződő félnek vagy megbízottjának a szállítólevélen szereplő aláírása a termék mennyiségi átvételét tanúsítja. Az átvétel a szállítólevélen szereplő adatok alapján, tételes számlálással történik. Az esetleges mennyiségi hiányról szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel (mennyiségi kifogás). Újabb mennyiségi kifogást szerződő fél az átadást, illetve a mennyiségi kifogásra vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően nem terjeszthet elő. Amennyiben a terméket nem a szerződő fél veszi át, a közreműködők magatartásáért sajátjaként felel. Erre az esetre a szerződő fél meghatalmazza a termék átvevőjét, hogy nevében és helyette a szállítólevelet aláírja. Szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft. értesíteni az átvételre jogosult személy nevéről, elérhetőségéről.

8. Amennyiben az áru átvételére a PRESS AIR Kft. székhelyén vagy telephelyén kerül sor, úgy a szerződésre az INCOTERMS 2013 szerinti FCA paritás irányadó. Minden más esetben az INCOTERMS 2013 szerinti DAP paritás irányadó a szerződésre. Az árakhoz hozzáadódik a mindenkor hatályos mértékű forgalmi adó. DAP paritás esetén a Megrendelő kötelezettsége az árunak a szállító járműről történő lerakása és a lerakás költségét, valamint a károsodás veszélyét is a Megrendelő viseli.

9. A PRESS AIR Kft. hibáján kívül bekövetkezett rendkívüli, elháríthatatlan események (természeti katasztrófa, háború, export- vagy import tilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) esetén a teljesítés elmaradása, illetve késedelme miatt a szerződő fél nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. A vis maiorról a PRESS AIR Kft. köteles a szerződő felet haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a vis maior miatti késedelem a 6 hónapot meghaladja, szerződő fél jogosult a szerződéstől elállni.

VIII. Árak, díjak, fizetési feltételek

1. A PRESS AIR Kft. által kiadott tájékoztató anyagokban, árlistákban feltüntetett árak, díjak csak tájékoztató jellegűek, azok a PRESS AIR Kft.-re nem kötelezőek. Az árak, díjak az egyedi szerződések lényeges tartalmi elemei, melyet a szerződő felek szerződése tartalmaz. Amennyiben a szerződésben meghatározott ár/díj külföldi devizában kerül meghatározásra, úgy azt a szerződő félnek a szerződés szerinti devizanemben kell teljesítenie.

2. Amennyiben a szerződés teljesítése szerinti terméket a PRESS AIR Kft. külföldről szerzi be, és a szerződés létrejöttét követően a termék beszerzési ára a deviza árfolyamának változása miatt a 2%-ot meghaladóan drágul, a PRESS AIR Kft. jogosult a 2%-ot meghaladó áremelkedést a szerződő féllel szemben érvényesíteni. A PRESS AIR Kft. az áremelkedés tényéről írásban értesíti a vevőt/megrendelőt/szerződő felet.

3. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagköltségek (nyersanyag, üzemanyag, stb.) 3%-ot meghaladó emelkedése esetén a 3%-ot meghaladó költségemelkedést a PRESS AIR Kft. jogosult a szerződő féllel szemben érvényesíteni.

4. Szerződő fél köteles a nyújtott szolgáltatásról/termékről szerződésszerűen kiállított számla szerinti fizetési kötelezettségének a számla szerinti módon és határidőben eleget tenni.

5. Azoknál a Megrendelőknél, akikkel eddig nem állt fenn üzleti kapcsolat, a szállítás eltérő megállapodás hiányában előrefizetés ellenében vagy utánvétellel történik.

6. A Megrendelőt nem illeti meg a fizetések visszatartásának vagy az ellenkövetelések beszámításának joga.

7. Amennyiben a szerződő fél a PRESS AIR Kft.-től szerződés szerinti határidőben nem veszi át a szerződés szerinti terméket/munkát, a PRESS AIR Kft. jogosult a számla kiállítására abban az időpontban, amikor a termék szállítását, a munka elvégzését készre jelentette.

8. A PRESS AIR Kft. a számlázást elektronikus úton bonyolítja le, azaz pénzügyi követelése vonatkozásában elektronikus számlát állít ki, melyet a Megrendelő által előzetesen megadott e-mail címre küld ki közreműködőn keresztül (Számlaközpont Zrt, www.szamlakozpont.hu). Amennyiben a Megrendelő nem ad meg a számlafogadáshoz e-mail címet, vagy papíralapú számlára is igényt tart, abban az esetben a Press Air Kft. jogosult minden kiállított és Megrendelő részére elpostázott számla tekintetében 750 Ft + ÁFA összegű ügyintézési díj felszámítására. Ez a díj a Megrendelőt terheli és az aktuális számláján kerül kiállításra.

9. Abban az esetben, ha a számla átvételét a szerződő fél megtagadja, vagy az elektronikus számlát nem tölti le, vagy a postai úton megküldött számla „nem kereste” vagy „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a PRESS AIR Kft.-hez a szerződés szerinti címről, a számla teljesítési határideje a számlában feltüntetett határidő marad.

10. A kiállított számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei teljesítésének megtagadására nem jogosítja fel a szerződő felet. Határidőn túli részteljesítésekre csak a PRESS AIR Kft. írásbeli hozzájárulása alapján van lehetőség.

11. A PRESS AIR Kft. számla kiállítására – amennyiben a felek a szerződésben másként nem határoznak – a termék átadás-átvételekor, a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg jogosult. A számlák teljesítési határideje – amennyiben a felek a szerződésben másként nem határoznak – 15 naptári nap. A számlák akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azok ellenértéke a PRESS AIR Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.

12. Fizetési késedelem esetén, a fizetési késedelem idejére a PRESS AIR Kft. jogosult évi 20% mértékű késedelmi kamat, valamint a Ptk. (2013. évi V. tv.) 6.155 § szerinti követelés-behajtási költség felszámítására.

13. A fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a PRESS AIR Kft. jogosult a szerződő félnek nyújtott fizetési kedvezményeket (pl. árengedmény, részletfizetés) egyoldalúan visszavonni, és az esedékessé vált fennmaradó követelését egy összegben érvényesíteni.

14. A szerződő fél fizetési késedelme estén a PRESS AIR Kft. jogosult a szerződő féllel hatályban lévő más szerződéses szolgáltatásait felfüggeszteni mindaddig, amíg a szerződő fél a szállítási szerződés szerinti vételárat maradéktalanul nem fizette meg. Ezen okból eredő bármilyen, a PRESS AIR Kft.-t terhelő teljesítési késedelem esetére a PRESS AIR Kft. kizárja a szerződő fél minden, a késedelemmel összefüggő igényét.

15. Amennyiben a PRESS AIR Kft. a szerződő fél szerződésszegése miatt a szerződéstől eláll, a szerződést felmondja a szerződés bruttó értékének 10%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles a PRESS AIR Kft. számlájára a szerződés szerinti devizanemben megfizetni.

16. Amennyiben a szerződés tárgyát képező berendezésekre vonatkozó árajánlatban foglalt árakhoz képest a szállítási határidőig (teljesítés/átadás időpontjáig), a PRESS AIR Kft.-től függetlenül jogszabály módosítás vagy hatósági intézkedés következtében olyan változás következik be, amely a termék árát közvetlenül érinti (vám, adó, illeték, stb.), a PRESS AIR Kft. jogosult az árat módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben azt az előbbi intézkedés, változás indokolja. Az árváltoztatás tényéről és okáról a PRESS AIR Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

17. Folyamatos szolgáltatás esetén (szakszerviz, karbantartás, bérlet) a PRESS AIR Kft. jogosult minden év január elsejétől a szolgáltatás díját a KSH szerinti infláció mértékével egyoldalúan megemelni. A PRESS AIR Kft. az emelésről írásban értesíti a szerződő felet.

IX. Tulajdonjog fenntartás

1. A PRESS AIR Kft. a szállítási szerződés szerint szállított termékek tulajdonjogát a teljes vételár számláján való jóváírásáig fenntartja. Amennyiben a szerződő fél a vételárat határidőben nem fizette meg maradéktalanul a PRESS AIR Kft. a szerződés szerinti termékkel rendelkezni jogosult (függetlenül az elállási jog gyakorlásától), ideértve az üzembe helyezett termék leállítását, leszerelését, és a beépítési helyről való elszállítását is. Ez esetben a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a PRESS AIR Kft. e jogainak gyakorlása esetén a PRESS AIR Kft.-vel szemben semmilyen kártalanításra, kártérítésre nem jogosult. A tulajdonjog fenntartás érvényesítése, valamint a szerződés tárgyának a beépítési helyről való elvitele a PRESS AIR Kft. részéről nem minősül a szerződéstől való elállásnak.

2. A PRESS AIR Kft. elállása esetén szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft.-től átvett valamennyi terméket a PRESS AIR Kft. rendelkezésére bocsátani az elállásra vonatkozó írásbeli nyilatkozat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül akként, hogy biztosítja PRESS AIR Kft. részére a termék szabad elszállítását a szerződő fél vagy üzemeltető telephelyéről, a teljesítés helyéről. A szerződő fél köteles az elszállítás valamennyi, PRESS AIR Kft.-t akadályozó körülményt elhárítani. A PRESS AIR Kft. elállása esetén a szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft. valamennyi kárát, a termék értékcsökkenését, valamint a visszaszállítás valamennyi költségét megtéríteni. Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a termék elszállítása nem minősül a PRESS AIR Kft. által elkövetett birtokháborításnak. Amennyiben a berendezés elvitele a szerződő fél érdekkörébe eső okból késedelmet szenved, vagy az elszállítást a szerződő fél akadályozza meg, a szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft. ebből eredő valamennyi kárát és többletköltségét megtéríteni, továbbá a szerződő fél késedelem minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a szerződéses érték (teljes vételár) 0,5 %-a. A késedelmi kötbér azonban nem haladhatja meg a teljes vételár 20%-át.

3. A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a szerződő fél köteles a szerződés szerinti terméket szakszerűen kezelni, az épségét megőrizni. A szerződő felet kártérítési felelősség terheli a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt bekövetkező minden kárért, ami a termékben keletkezett.

4. A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a szerződő fél a leszállított terméket köteles úgy tárolni, megjelölni, megőrizni, hogy harmadik személy részére beazonosítható és felismerhető legyen, hogy az még jelenleg a PRESS AIR Kft. tulajdonát képezi.

5. A tulajdonjog fenntartás alatt a szerződő fél nem jogosult a termék további értékesítésére, annak Magyarország területéről való elszállítására- kivéve, ha a felek másként állapodtak meg írásban. A tulajdonjog fenntartása alatt a szerződő fél nem jogosult a terméket harmadik személy birtokába, használatába adni, azt nem terhelheti meg, nem adhatja zálogba és biztosítékként sem ruházhatja át. Harmadik fél részéről történő zálogjog érvényesítés, foglalás vagy egyéb intézkedés esetén a szerződő fél ezen intézkedésről köteles haladéktalanul írásban értesíteni a PRESS AIR Kft-t. Amennyiben a PRESS AIR Kft.-t a szerződő fél elmaradt vagy késedelmes értesítése miatt kár éri (pl. jogvesztésből eredően), úgy a szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft. teljes kárát megtéríteni.

X. Üzembehelyezés

1. Az üzembehelyezés a letelepített berendezéseknek az üzemeltetési utasításban leírtak szerinti beindítását jelenti.

2. Amennyiben szerződő felek között létrejött írásbeli megállapodás másként nem rendelkezik, szerződő fél kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés üzembe helyezését a leszállítást követő legkésőbb 3 hónapon belül csak és kizárólag a PRESS AIR Kft.-vel végezteti el. Amennyiben a szerződő fél eme kötelezettségét elmulasztja, a PRESS AIR Kft. kizárja minden, az üzembe helyezés késedelméből eredő kár iránti felelősségét, továbbá a jelen ÁSZF alapján a PRESS AIR Kft. részéről vállalt jótállás is hatályát veszíti.

3. Magyarországon a PRESS AIR Kft. a termékeket a szerződő fél írásban megküldött értesítésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül térítésmentesen üzembehelyezi.

4. A felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában, az üzembe helyezés feltételeit szerződő félnek vagy a felhasználónak kell biztosítania. Az üzembe helyezés előfeltétele, hogy a szerződő fél vagy felhasználó a terméket a végleges üzemelési helyére beállítsa, a termék/-ek sűrített levegős és elektromos csatlakoztatását a berendezések kezelési utasításában leírtak szerint elvégezze. A szerződő félnek figyelembe kell vennie a termék körbejárhatóságát, valamint a megfelelő hűtőlevegő ellátás biztosítása érdekében előírt oldaltávolságokat A szerződő fél kötelezettsége a termék megfelelő használhatóságát biztosító üzemi körülmények kialakítása. Az üzembe helyezésre a PRESS AIR Kft. 2 munkaóra/gép időt biztosít. Gépnek minősül jelen pontban: csavarkompresszorok, hűtve szárítók, dugattyús kompresszorok, stb., valamint minden olyan berendezés, melyet jelen ÁSZF X.7. pontja NEM tartalmaz. Amennyiben az üzembe helyezés az előírt feltételek hiányában meghiúsul, PRESS AIR Kft. jogosult a mindenkor érvényes kiszállási- és munkadíjat a szerződő fél felé leszámlázni.

Az üzembe helyezéshez szükséges feltételek egyeztetésére és igazolására szolgáló BEÜZEMELÉS ELŐTTI ELLENŐRZŐ LISTA kitöltése, aláírása és a elektronikus levelezési címre történő visszaküldése a kért beüzemelés előtt 3-5 munkanappal az üzembe helyezés szervezésének feltétele.

A felülrendelt- és központi vezérlések, távfelügyelet beüzemelése és beszabályozásának díjára a PRESS AIR Kft. árajánlatot küld igény szerint a szerződő félnek.

5. Sűrített levegő tartály létesítési valamint használatbavételi engedélyezési eljárása (2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerint) és annak költségei a szerződő felet terhelik. A légtartály engedélyeztetéséhez szükséges műbizonylatokat a PRESS AIR Kft. a szerződő fél rendelkezésére bocsátja a teljesítéssel egyidejűleg.

6. A PRESS AIR Kft. az üzembe helyezéssel egyidejűleg üzembe helyezési jegyzőkönyvet állít ki és átadja szerződő félnek vagy szerződő fél képviselőjének. A PRESS AIR Kft. az üzembe helyezéskor ismerteti a termék használatát. A szerződő fél késedelme az üzembe helyezés feltételeinek biztosítása tekintetében a PRESS AIR Kft. üzembe helyezési késedelmét kizárja.

7. Az alábbi termékek üzembe helyezését szerződő fél saját maga köteles elvégezni, betartva az üzemeltetési utasításban előírtaknak megfelelően, vagy írásban tett előzetes bejelentésre a Press Air Kft. térítés ellenében üzembe helyezi:

– SOLID Drive kompresszor család (230V/50Hz kivitelek)
– BOGE ipari dugattyús kompresszorok (230V/50Hz kivitelek)
– BOGE olajmentes ipari dugattyús kompresszorok (230V/50Hz kivitelek)
– BOGE hűtveszárítók: DS4-2-DS100-2 (230V/50Hz); DH4-DH45 (230V)
– BOGE adszorpciós szárítók: DAZ4-2 – DAZ161-2 (230V/50Hz); DAZ201-DAZ1021 (230V/50Hz)
– DRYTEC hűtveszárítók: SDE25-SDE1100 (230V/50Hz); DST50-DST130 (230V/50Hz) SDC495-SDC930 (230V/50Hz); SDH31-SDH212 (230V/50Hz); MKHP50-MKHP1500 (230V/50Hz;)
– DRYTEC adszorpciós szárítók: MDD3-MDD240 (230V/50HZ); MDA130-MDA12500 (230V/50Hz)
– OMEGA AIR hűtveszárítók: RDP20-RDP600 (230V/50Hz); RDL20-RDL235 (230V/50Hz); RDF20-RDF235 (230V/50Hz); SDH31-SDH212 (230V/50Hz); MKHP50-MKHP1500 (230V/50Hz;)
– OMEGA AIR adszorpciós szárítók: A DRY06-A DRY200 (230V/50Hz); A DRY06 BI/BM-A DRY200 BI/BM (230V/50Hz); A DRY06 TAC – A DRY200 TAC (230V/50Hz); X DRY300-X DRY1050 (230V/50Hz); B DRY110-B DRY1200 (230V/50Hz); F DRY1200-F DRY6500 (230V/50Hz)
– POWER SYSTEM dugattyús kompresszorok
– léghálózati szűrők
– kondenzátum leeresztők
– kondenzátum kezelők

A fenti termékek esetén a jótállással kapcsolatos ügyintézés, valamint a jótállásból eredő igények teljesítése a PRESS AIR Kft. székhelyén történik. A termékeknek a PRESS AIR Kft. székhelyére történő oda- és visszaszállítása a szerződő fél kötelezettsége és költsége.

XI. Jótállás, szavatosság

1. A PRESS AIR Kft. a szerződés szerinti termékek üzembe helyezését követő naptól számított 12 havi időtartamra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatodik könyvének, második részének, XXIV. fejezetének 4. pontja alapján jótállást vállal a termékek rendeltetésszerű működéséért.

2. A PRESS AIR Kft. a jótállás keretében az alábbiakat vállalja:
– elsődlegesen kijavítás
– másodlagosan a meghibásodott alkatrész, egység kicserélése
– szolgáltatás újbóli elvégzése
– a fentiekkel összefüggő szükséges és indokolt költségek viselése
– a szerződő fél elállása esetén a termék visszaszállítása ellenében a vételár visszatérítése.

3. A szerződő fél elsődlegesen kijavításra tarthat igényt. Amennyiben a kijavítás a hibás alkatrész cseréjével nem vezet eredményre, úgy a PRESS AIR Kft. vállalja, hogy a kijavítást az érintett főelem cseréjével biztosítja. Kicserélés iránti igényt akkor lehet előterjeszteni, ha a kijavítás a fentiek szerint nem vezet eredményre. A PRESS AIR Kft. a jótállás alatt a jótállás körébe eső hibát, illetve alkatrészt ingyenesen kicseréli vagy kijavítja. A jótállás körében kicserélt darabok a PRESS AIR Kft. tulajdonába kerülnek. Kicserélés esetén nem terheli a szerződő felet a kicserélt dologban időközben bekövetkezett értékcsökkenés megtérítésének kötelezettsége.

4. A szerződő fél köteles a jótállás alatt valamennyi javítási és karbantartási munkát a PRESS AIR Kft.-vel elvégeztetni. A karbantartások gyakoriságát a PRESS AIR Kft. szakembere határozza meg és rögzíti az üzembe helyezési jegyzőkönyvben. A jótállás és a karbantartás keretében elvégzett javítás során csak a PRESS AIR Kft. által forgalmazott és a gyártó által garantált, új alkatrész építhető be.

5. A szerződő fél köteles az esetleges meghibásodásokat haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 24 órán belül, írásban, a hiba pontos megnevezésével, körülírásával a PRESS AIR Kft. felé bejelenteni.

6. A jótállás nem terjed ki
– kopó- és cserélendő alkatrészekre, ezen alkatrészek cseréjéhez kapcsolódó munka- és kiszállási díjra,
– a szerződő fél érdekkörébe eső tervezési és telepítési hiányosságokból eredő hibákra és károkra,
– a hibabejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő hibákra és károkra,
– az üzemeltetési utasításban foglaltaktól eltérő használatból, üzemeltetésből eredő további hibákra és károkra,
– a vis maior események miatti hibákra, károkra.

7. Amennyiben a PRESS AIR Kft. észleli, hogy a terméket nem az előírásoknak megfelelően használják, üzemeltetik észrevételeit jogosult írásban rögzíteni, a hibákra a szerződő fél figyelmét felhívni.

8. A PRESS AIR Kft. azon időszakra, amíg a szerződő fél fizetési késedelemben van, sem garanciát, sem szakszerviz szolgáltatást nem nyújt. A Szerződő fél késedelméből eredő szakszerviz szolgáltatás hiányából eredő károk szerződő fél terhére esnek.

9. A jótállási igényeket kizárja, illetve a szerződő fél a jótállási igényérvényesítési jogát elveszíti, ha
– nem a PRESS AIR Kft.-vel helyezteti üzembe a szerződés szerinti terméket (kivéve jelen ÁSZF X. 7. pontja), továbbá a termékeket nem a rendeltetésüknek megfelelően, szakszerűtlenül építi be,
– az üzembe helyezés, majd az üzemeltetés során nem tartja be az üzemeltetési utasításban meghatározott előírásokat, a beépített termékek kezelése és karbantartása során szakszerűtlenül jár el,
– az üzemeltetési utasításban előírt karbantartásokat nem végezteti el a megadott időszakonként a PRESS AIR Kft.-vel, vagy mással végezteti el,
– a termékekbe olyan alkatrészeket épít be és olyan javításokat végeztet el, amelyeket a PRESS AIR Kft. nem engedélyezett,
– a termékeket akár a szerződő fél, akár harmadik személy szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja,
– a termékek a szerződés tárgyával össze nem függő kémiai, elektrokémiai, elektromos, vegyi behatás alá kerülnek.

XII. Elállás

1. Amennyiben a szerződő fél a szerződés teljesítése előtt a szerződéstől eláll, köteles a szerződéses érték 25%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni a PRESS AIR Kft.-nek, valamint köteles a PRESS AIR Kft. valamennyi, az elállás kézhezvételéig felmerült és igazolt költségét, továbbá kárát megtéríteni.

2. A PRESS AIR Kft. jogosult a szerződéstől elállni, a szerződést felmondani, amennyiben a szerződő fél a fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik. Az elállásról, felmondásról a PRESS AIR Kft. írásban értesíti a szerződő felet. Ezen esetben a PRESS AIR Kft. jogosult a szerződésszegésből eredő kárát, a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó költségeit (pl. termék visszaszállítása, tárolása, stb.) a szerződő féllel szemben érvényesíteni. A Press Air Kft. elállása esetén a szerződő fél nem tarhat igényt sem kártérítésre, sem kártalanításra.

XIII. Szerviz szolgáltatás

1. A PRESS AIR Kft. az általa forgalmazott, telepített termékekre szakszerviz szolgáltatást nyújt. A szakszerviz szolgáltatás keretében csak és kizárólag a PRESS AIR Kft. jogosult a termék szervízelésére, harmadik személy nem. A szerződés hatálya alatt harmadik személy által végzett karbantartásból, javításból eredő következményekért való felelősséget a PRESS AIR Kft. kizárja. A szerződő fél köteles biztosítani, hogy a PRESS AIR Kft. munkatársa a felek által előre egyeztetett időpontban a termék karbantartását, ellenőrzését elláthassa. Amennyiben a szerződő fél a szakszerviz szolgáltatás teljesítését nem biztosítja, úgy a PRESS AIR Kft. jogosult felárat felszámítani a szakszerviz szolgáltatási díjon felül várakozási, utazási óradíjra, illetve útiköltségre (kiszállási díj).

2. A szakszerviz szolgáltatás a következő díjtételeket tartalmazza: munkadíj, utazási költség, kiszállási díj, a karbantartáshoz felhasznált anyagok, alkatrészek díja. Nem tartalmazza azonban a veszélyes hulladéknak minősülő termékek – használt kenőolaj, használt levegőszűrő, olajszűrő, szeparátor, előszűrő lap, kondenzátum szétválasztó szűrőbetét, hálózati szűrőbetétek, stb.- elszállításának, kezelésének és megsemmisítésének költségeit. A felhasznált anyagok, alkatrészek díját a szerződő fél számla ellenében köteles a PRESS AIR Kft. részére megfizetni. Abban az esetben, ha a szerződő fél a felhasznált anyagok, alkatrészek díját határidőben nem fizeti meg, a PRESS AIR Kft. jogosult a szakszerviz szolgáltatást a fizetési késedelem időtartamára felfüggeszteni. A szerződő fél köteles a felfüggesztés időtartamára is megfizetni a szolgáltatás díját.

3. Szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft.-t határidőben értesíteni, amennyiben a szakszerviz szolgáltatás, karbantartás elvégzése a termék tejesített üzemórájához kötődik. Szerződő fél köteles a termék meghibásodásáról azonnal értesíteni a PRESS AIR Kft. Meghibásodás esetén a termék továbbüzemeltetése tilos. Amennyiben a meghibásodott terméket a szerződő fél tovább használja, az ebből eredő károk viselése őt terheli.

4. A szakszerviz szolgáltatást, karbantartást, üzembehelyezést a PRESS AIR Kft. előre egyeztetett időpontban, munkaidőben (7.00 – 15.30) óra között végzi. Amennyiben szerződő fél nyilatkozata alapján munkaidőn túl szükséges a szakszerviz szolgáltatást, karbantartást elvégezni, a PRESS AIR Kft. jogosult emelt óradíjat felszámítani, melynek mértéke hétköznap a normál óradíj 150%-a+ÁFA, hétvégén a normál óradíj 200%-a+ÁFA.

5. A szerződő fél köteles biztosítani, hogy a PRESS AIR Kft. a terméket megközelíthesse (szükséges behajtás biztosítása), a karbantartás, javítás elvégzéséhez szükséges helyigényt, szükség esetén segítő személyzetet (a termék elektromos ki/bekötése), eszközöket (pl. emelő targonca) biztosítsa. Amennyiben a szerződő fél a karbantartáshoz, javításhoz szükséges feltételeket nem biztosítja, a PRESS AIR Kft. a feltételek biztosításáig várakozási óradíjat (megegyezik a normál óradíjjal) jogosult felszámítani.

6. A karbantartásról, javításról a PRESS AIR Kft. munkalapot állít ki. A munkalapon rögzíti az elvégzett karbantartás, javítás szerinti munkákat. Amennyiben a karbantartás, vagy a javítás során olyan hiba merül fel, ami azonnal nem javítható, illetve a tovább használat balesetet okozhat, vagy a környezetbiztonságot veszélyezteti, a PRESS AIR Kft. a terméket leállítja, a hibát és a további szükséges teendőket a munkalapon részletesen rögzíti. Szerződő fél köteles a munkalapon a szakszerviz szolgáltatás, karbantartás elvégzését igazolni, illetve a munkalapon feljegyzett utasításokat betartani. Az utasítások be nem tartásából eredő következmények terhe a szerződő félre esik.

7. A szakszerviz szolgáltatás nem mentesíti a szerződő felet a termék gépkönyve szerinti kezelési és karbantartási előírások, a gépkönyv szerinti ütemezésű rendszeres ellenőrzés elvégzése alól.

XIV. Bérlet

1. A szerződő fél köteles a PRESS AIR Kft.-től bérelt termékeket rendeltetésszerűen használni, a bérleti jogviszony fennállása alatt a termék használati utasításában rögzített napi és heti ellenőrzések elvégzését megtenni, rendellenesség felmerülésekor azokat köteles a PRESS AIR Kft. szakszervizének haladéktalanul írásban bejelenteni a e-mail címen. A bérlő köteles a felmerült hibák javíttatását a PRESS AIR Kft. szakszervizével elvégeztetni. A szerződő fél egyetemes felelősséggel tartozik a rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen kezelésből, a gépkönyvben, a termék használati utasításában előírt karbantartások elmulasztásából származó meghibásodásért, sérülésért, nem megfelelő anyagok felhasználásából, vegyi vagy elektromos, nem megfelelő üzemi környezeti ráhatásból eredő károkért.

2. Bérlő saját költségén köteles a bérelt termék üzembe helyezéséhez szükséges területet, műszaki berendezéseket (elektromos és sűrített levegő csatlakozások) kiépíteni, biztosítani.

3. A bérelt termék el- és visszaszállításának költségét a szerződő fél viseli. Szerződő fél köteles a bérelt termék átvételére/visszavételére vonatkozó szállítólevelet/átadás-átvételi jegyzőkönyvet cégszerűen aláírni.

4. A bérelt termék üzembe helyezésére csak és kizárólag a PRESS AIR Kft. jogosult, melynek díját (óradíj + kiszállási díj) a szerződő fél viseli.

5. Bérlő a bérlet tárgyát albérletbe nem adhatja.

6. A bérlet időtartamára a szerződő fél a termékre köteles biztosítást kötni, melynek díját a szerződő fél viseli. A biztosítás kedvezményezettje a PRESS AIR Kft.

XV. Felelősség

1. A PRESS AIR Kft. szerződésszegésből eredő kártérítési felelőssége jelen ÁSZF XV. pontja alapján az alábbiak szerint korlátozott.

2. Amennyiben a PRESS AIR Kft. esetleges szerződésszegése miatt kártérítési felelősséggel tartozna, e felelőssége azon károkra korlátozódik, amelyeket a szerződéskötésnél a szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott vagy a számára ismeretes körülményekre figyelemmel vagy azon körülmények alapján, amelyeket ismernie kellett volna, a szokásos gondosság kifejtésével előre kellett volna látnia. A PRESS AIR Kft. felelőssége nem terjed ki a Ptk. 6K:522.§ (2) bekezdésének b) pontja szerinti elmaradt vagyoni előnyre, valamint a közvetett és következményes károkra.

3. A PRESS AIR Kft. gondatlan tevékenysége következtében előálló felelősség esetére a felek kikötik, hogy a kártérítési felelősség dologi károk, illetve vagyoni károk esetében a PRESS AIR Kft. által megkötött felelősségbiztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg mértékére korlátozódik. A biztosítási összeg káreseményenként maximum 10.000.000,- Ft.

4. Amennyiben a PRESS AIR Kft. tanácsadóként tevékenykedik vagy műszaki felvilágosítást ad, és ez a tevékenysége nem tartozik a felek közötti szerződésben körülírt szolgáltatások köréhez, úgy ez díjmentesen és mindennemű felelősség kizárása mellett történik. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szándékos magatartás miatti, az élet, a testi épség és az egészség megsértése miatti vagy a termékfelelősségi törvény szerinti felelősségre, valamint azokra az esetekre, Ha jogszabály tiltja a felelősség kizárását.

5. Szerződő fél tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF XV. pontja szerinti felelősségkorlátozást a felek között létrejött szerződés szerinti árak és a szerződés alapján járó egyéb előnyök kiegyenlítik.

XVI. Vegyes rendelkezések

1. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy részére a Press Air Kft. elektronikus úton direkt marketing célú levelet küldjön. Ezekről a hírlevelekről a Megrendelő bármikor leiratkozhat. Ilyen irányú kérését a Megrendelőnek írásban kell elküldenie az e-mail címre.

XVII. Press Air Webáruház ÁSZF

1. A webáruházban történő vásárlásra / Press Air Webáruház (www.pressairwebaruhaz.hu) a Fogyasztó Barát webáruház ÁSZF generátorral készült ÁSZF az érvényes. Ennek tartalmát a https://pressair.unas.hu/shop_help.php?tab=terms oldalon tekintheti meg.

Budaörs, 2021.09.15.