Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Vállalkozási Feltételek szolgáltatási és kivitelezési munkáira vonatkozó szerződéseihez

Jelen Általános Vállalkozási Feltételek (a továbbiakban, mint „ÁVF”) a Press Air Kft. megvalósításában történő szolgáltatásaira és kivitelezési munkáira vonatkozó általános feltételeket tartalmazzák, és a megrendelő (a továbbiakban, mint „Megrendelő”) és a Press Air Kft., (a továbbiakban, mint „Press Air”) közötti valamennyi projekt szolgáltatási és kivitelezési szerződésre (a továbbiakban, mint „Szerződés”), kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban, mint „Keretszerződés”) és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitelezési szerződésekre (a továbbiakban, mint „Egyedi Megrendelések”) irányadóak.

 1. Általános rendelkezések, adatok, elérhetőségek, irányadó jog, jogviták rendezése

Press Air vállalja, hogy a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésekben meghatározott szolgáltatásokat és kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint I. o. minőségben elvégzi. Press Air fő kötelezettsége a Szerződésben, a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott szolgáltatás és kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzése. Press Air alvállalkozót is igénybe vehet. Az elvégzett munkáért – az alvállalkozók teljesítését is beleértve – teljes eredményfelelősséggel tartozik.

A Megrendelő fő kötelezettsége a Press Air szerződésszerű teljesítésének az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifizetése.

Press Air általános adatai:

Név: PRESS AIR Kompresszorforgalmazó és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-179854

Adószám: 12249549-2-13; Közösségi adószám: HU12249549

Ügyfélszolgálat: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Központi telefonszám: +36 23 999 401

Szerviz telefonszám: +36 23 999 402

E-mail cím:

Honlap: www.pressair.hu; www.boge.hu

Press Air Kft. valamennyi szerződéses jogviszonyára Magyarország joghatóságát köti ki, valamint Magyarország mindenkori hatályos jogszabályainak alkalmazását fogadja el kizárólag. Minden olyan kérdésben, amit jelen ÁVF vagy a szerződő Felek eseti szerződése nem szabályoznak, Magyarország jogrendszerének vonatkozó és hatályos rendelkezései irányadóak.

A Press Air-rel létrejött szerződésekből eredő jogvitákat a Felek kötelesek elsődlegesen peren kívül, békésen rendezni. Amennyiben a békés út eredménytelen maradna, vagy az abban való közreműködést a valamely szerződő Fél megtagadja, úgy a jogvita elbírálására értékhatártól függően a Press Air székhelye szerinti bíróság a kizárólagosan illetékes.

 1. Az Általános Vállalkozási Feltételek – projekt szolgáltatás vagy kivitelezés (továbbiakban, mint „ÁVF”) – alkalmazása, hatálya, elérhetősége és az írásbeliség követelménye

Press Air szolgáltatásai vagy kivitelezési munkái– kivéve, ha a Felek írásban másként állapodnak meg – jelen ÁVF-ben foglalt rendelkezések alapján teljesülnek.

Abban az esetben, ha Megrendelő is rendelkezik általános szerződési feltételekkel és a két általános feltétel-rendszer egymástól eltér, úgy Megrendelő kezdeményezésére Feleknek egyeztetni kell és megegyezésüket írásban rögzíteni. Amennyiben nem születik írásos megegyezés úgy jelen ÁVF feltételi maradnak érvényben.

A Megrendelő bármely szolgáltatás vagy kivitelezési munka megrendelésével, igénybevételével elismeri, hogy a Press Air ÁVF rendelkezéseit ismeri, azokat elfogadta, tudomásul veszi és betartja. Press Air az ÁVF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetést és tájékoztatást valamennyi ajánlatán, számláján, megrendelések írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is jelzi.

Jelen ÁVF alapján létrejövő szerződésből a Megrendelőre vonatkozó jogok harmadik fél javára való átruházása csak és kizárólag Press Air írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Az ÁVF feltételei, valamint azok esetleges módosításai megtalálhatók a Press Air honlapján: www.pressair.hu vagy www.boge.hu illetve a mindenkori székhelyén.

Az ÁVF annak közzétételével lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az ÁVF-t annak hatálybalépését követő szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 1. Szerződések létrejötte

Press Air a szolgáltatásaira vagy kivitelezési munkáira minden esetben írásbeli ajánlatot készít. A szolgáltatás vagy kivitelezés terjedelme az ajánlatban rögzített tartalomra terjed ki. A Szerződés létrejön a Felek közötti előzetes egyeztetés alapján történt okiratba foglalással. A Szerződés – eltérő megállapodás, eseti Szerződés, Keretszerződésre hivatkozó Egyedi Megrendelés hiányában – a Megrendelő – az ajánlati számot tartalmazó – írásbeli megrendelésével, illetve annak Press Air általi-visszaigazolásával jön létre.

A Szerződés létrejön, ha Press Air írásbeli (papír alapon vagy e-mailben megküldött) ajánlatát a Megrendelő az ajánlatban meghatározott érvényességi határidőig, véleményeltérés nélkül írásban (papíralapon vagy e-mailben) elfogadja. Press Air ajánlati kötöttsége az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét (az ajánlat igazolt átvételétől vagy az e-mailben megküldött ajánlatnak az ajánlatkérő informatikai rendszerében való megtekintésétől). Az ajánlatkérő határidőben való, véleményeltérés nélküli írásbeli elfogadó nyilatkozata (továbbiakban, mint Megrendelés) a szerződést a Felek között létrehozza.

Press Air jogosult felhívni a Megrendelőt a Megrendelés pontosítására, amennyiben a Megrendelés tartalma, feltételei, rendelkezései nem egyértelműek, továbbá a Megrendelés elfogadásához a Press Air felhívhatja a Megrendelőt arra is, hogy Megrendelését írásban, a jogszabályoknak megfelelően aláírva (jogosult képviselő által) küldje meg.

Press Air honlapján, prospektusaiban és egyéb tájékoztató, ismertető anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A tájékoztató adatok tartalmáért Press Air akkor vállal felelősséget, ha azokat szerződésben írásban is rögzítették.

 1. Press Air személyi erőforrásai

Press Air kizárólag a mindenkori munkajogi- munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok keretein belül foglalkoztatott munkatársakkal végzi feladatait.

A Szerződés, Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez Press Air alvállalkozót is igénybe vehet. Az alvállalkozók igénybevétele nem mentesíti felelőssége és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól. Alvállalkozókért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

Press Air-t csak a Szerződésben, Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, és/vagy az E-naplóban – a naplóvezetés szabályai szerint, amennyiben hatósági bejelentési kötelezettség rendelkezik róla – megjelölt személy képviselheti. Amennyiben a képviselőjének személye változik, úgy azt Press Air ezt köteles a Megrendelővel előzetesen írásban közölni.

 1. Tervek

A kivitelezés alapját képező terveket és műleírásokat – amennyiben a Szerződésben, Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel – a Megrendelő szolgáltatja. Amennyiben a Press Air-től Megrendelő tervek elkészítésére tart igényt, arról a Felek a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek.

Press Air külön felkérés alapján vállalja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szakvállalattól elvárható gondossággal történő felülvizsgálatát, amelyről írásbeli ajánlatot készít Megrendelő részére. Ennek eredményeként Press Air a jó teljesítést gátló, veszélyeztető, illetve a későbbi működtetést üzemelést, szervizelhetőséget hátrányosan befolyásoló megoldásokról, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé váló tervezési hibákról, hiányosságokról törekszik a Megrendelőt időben tájékoztatni, figyelmeztetni. Press Air a tervek hibája miatt a Megrendelővel szemben felelősséggel nem tartozik.

Press Air jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás alkalmazására, amelyek a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta.

Press Air a Megrendelő által a kivitelezéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya alatt használja fel.

 1. Munkavégzés

Press Air teljeskörűen elvégzi mindazon szolgáltatásokat, kivitelezési és egyéb szükséges munkálatokat, amelyek ajánlata részét képezték és a szolgáltatás vagy kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek.

Megrendelő kötelezettséget vállal Press Air teljesítéséhez szükséges együttműködésre. Ennek térítésmentesen részét képezik az általánosan szokásos Megrendelői szolgáltatások.

Press Air határidőben teljesít, amennyiben Megrendelő – előzetes értesítés alapján – a kért időpontban felkészülten rendelkezésre áll az átadás-átvételi eljárás lefolytatására és annak írásbeli dokumentálására.

Megrendelő a teljesítési határidő tekintetében együttműködik Press Air-el. Amennyiben módosítások (terv, munkaterület átvétele, stb.) történnek, abban az esetben Press Air lehetősége keretein belül törekszik Megrendelővel egyeztetve módosított teljesítési határidőt ajánlani, de nem garantálhatja esetleges csúszások elkerülését. Amennyiben Megrendelő az általa kezdeményezett bármilyen módosítás a szerződés tartalmában Press Air jelzésére határidő módosítást igényel, azt Megrendelő tűrni köteles.

Megrendelő kötelezettsége, hogy a Szerződés, a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges dokumentációt, engedélyeket saját költségén beszerezze, illetve elkészíttesse. Press Air szükség szerint a Megrendelő kérésére és költségére segítséget nyújt az egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtásához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megrendelő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő az elvárható legrövidebb időn belül biztosítja. Amennyiben a Megrendelő mulasztásából bekövetkező engedélyezési eljárások csúszása, valamint a Megrendelő kérésére Press Air által beszerzésre kerülő hatósági engedélyek érvénybe lépése a befejezési határidőt veszélyezteti, Press Air jogosult a teljesítési határidő módosítására.

Press Air a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelőnek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) korlátozott felelősséggel tartozik. A Megrendelő saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének megőrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, illetve beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Megrendelő feladata és kötelessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása. A Megrendelőt terheli a kivitelezéshez szükséges energia és közüzemi szolgáltatások, parkolás (Megrendelői szolgáltatások) költsége.

Press Air a munkaterület átvételét követően a munkavégzést illetően a szakmailag indokolt folyamatosságra törekszik. Ennek részleteit az építési naplóban – ha van ilyen – dokumentálja. Press Air a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát a szokásos egyműszakos munkarendben teljesíti. Ha Megrendelő érdekében ettől eltérő, akár hosszított munkanapokra, pihenő- és ünnepnapi munkavégzésre kerül sor, akkor a többletdíjakat Megrendelőre hárítja.

Amennyiben az érvényes jogszabályok szerint elektronikus építési naplót kell vezetni, ennek írásban történő közlése Megrendelő kötelezettsége. Az elektronikus építési napló megnyitása és a szükséges hozzáférések beállítása Press Air-nek történő átadása Megrendelő kötelezettsége.

A Megrendelő a Press Air által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Press Air-t a feladat teljesítésében nem gátolhatja. Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén Press Air köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni.

Press Air a munkálatokat a szakhatóságok előírásai és a szakmai szabályok szerint végzi. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben rögzített feladatok teljesítését akadályozzák vagy korlátozzák.

A Megrendelő jogosult erre vonatkozó írásbeli közléssel az általa meghatározott időben és módon felfüggeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munkálatait. Ilyen esetben Megrendelő köteles értesíteni Press Air-t a felfüggesztés okairól is. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezések, anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondoskodni. A felfüggesztés következtében a Press Air-nek okozott, és általa hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelőnek kell viselnie. A kivitelezési határidő a felfüggesztés időtartamával nem automatikusan hosszabbodik meg, hanem Press Air-rel egyeztetett módon.

 1. Műszaki átvétel eljárásrendje

Press Air a teljesítést – amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t – annak befejezését megelőzően ésszerű időben a Megrendelőnek készre jelenti. A készre jelentés alapján a Megrendelő köteles 2 (két) munkanapon belüli időpontra rendelkezésre állni a műszaki átadás-átvételi eljárásra. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le Press Air kijelölt képviselőjének részvételével. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv (teljesítés-igazolás) készül, amely a számla kiállításának feltétele. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvételi eljárásról kiállított jegyzőkönyvet (teljesítés-igazolást) azonnal, de legkésőbb 2 (két) napon belül Press Air rendelkezésére bocsátja. Megrendelő mulasztásából az átadás-átvételi időpont kijelölése, vagy a teljesítés igazolás kiállítása a megadott időtartamon belül nem történik meg, úgy Press Air jogosult számláját az átadás-átvételi eljárás összehívását igazoló értesítő (készre jelentés) alapján kiállítani.

A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Press Air kész megfelelő, jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt vállalni.

Az átadás-átvételi eljárás során a Press Air igazolja, hogy a munka a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben (valamint az esetlegesen menetközben szerződött módosításokban) meghatározott követelményeknek, az előírt szabványoknak, műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.

Press Air az átadás-átvételi eljárás során átadja a szolgáltatással vagy kivitelezéssel kapcsolatos, saját gyakorlatának megfelelő dokumentációt a Megrendelő részére – amennyiben a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel – digitális formában, ami a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele.

 1. Vállalkozói díj

A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti szolgáltatás vagy kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden az ajánlatban, a Szerződésben, a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megjelölt tevékenységek teljesítéséhez szükséges közvetlen költségeket.

Press Air mind a többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is vállalja elvégezni, azok ellenértékét a Megrendelő köteles kifizetni. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha azt a Megrendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Press Air elfogadja Megrendelő jogosult képviselőjének naplóbejegyzését is, akinek jogosultságát a napló megnyitásakor kell bejegyezni.

Amennyiben a Felek a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy Press Air az előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval ellátott előlegbekérőt küld a Szerződés, a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását követő 2 (két) munkanapon belül a Megrendelő részére. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget az ajánlatban, a Szerződésben, a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megjelölt időn belül fizeti meg átutalással. Press Air a megfizetett előlegről a jóváírást követően a pénzügyi-számviteli szabályoknak megfelelően számlát állít ki, amelyet köteles a Megrendelőnek megküldeni. Az előleg teljesítése a munkakezdés feltétele egyúttal kihatással lehet a vállalási határidőre. Press Air a (vég)számlában számolja el a korábban Megrendelő által megfizetett előleget.

 1. Fizetés

Megrendelő köteles a nyújtott szolgáltatásról vagy kivitelezési munkáról szerződésszerűen kiállított számla szerinti fizetési kötelezettségének a számla szerinti módon és határidőben eleget tenni.

A Megrendelőt nem illeti meg a fizetések visszatartásának vagy az ellenkövetelések beszámításának joga.

Amennyiben a Felek a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben másként nem állapodnak meg, általános szabályként a Megrendelő részteljesítést (részteljesítéseket) elfogad. Erre jól azonosítható munkarészek vonatkozásában kerülhet sor úgy, hogy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazolás az előírt határidők betartásával.

Amennyiben a Szerződés, a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya olyan építési hatósági engedélyköteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munkának minősül, amely fordított ÁFA elszámolásra kötelezett Megrendelő köteles előzetesen írásban, ezt a körülményt Press Air-rel félreérthetetlenül közölni. Ennek elmulasztása Press Air-nél indokolatlanul felmerülő többletterhekkel járhat, amit Megrendelő téríteni köteles.

Fentieken kívül minden más esetben a számla külön feltüntetve tartalmazza az Általános Forgalmi Adót.

A számla kiállításának alapja a Press Air által kiadott teljesítési igazolás, amelyet a Press Air köteles a kiállított számla mellé csatolni. A számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak megfelelően állítjuk ki. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés azonosítóját és a teljesítés helyszínét.

Press Air a számlázást elektronikus úton bonyolítja le, azaz pénzügyi követelése vonatkozásában elektronikus számlát állít ki, melyet a Megrendelő által előzetesen megadott e-mail címre küld ki közreműködőn keresztül (Számlaközpont Zrt, www.szamlakozpont.hu). Amennyiben a Megrendelő nem ad meg a számlafogadáshoz e-mail címet, vagy papíralapú számlára is igényt tart, abban az esetben Press Air jogosult minden kiállított és Megrendelő részére elpostázott számla tekintetében ügyintézési díj felszámítására. Ez a díj a Megrendelőt terheli és az aktuális számláján kerül kiállításra.

Abban az esetben, ha a számla átvételét Megrendelő megtagadja, vagy az elektronikus számlát nem tölti le, vagy a postai úton megküldött számla „nem kereste” vagy „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a szerződés szerinti címről, a számla teljesítési határideje a számlában feltüntetett határidő marad.

A Megrendelő a számla beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás/kifogásolás esetén a Press Air-t erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát az ajánlatban, Szerződésben, Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott fizetési határidő szerint, átutalással fizeti ki. A Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla teljesítési dátumától számítják.

Fizetési késedelem esetén, a fizetési késedelem idejére a Press Air jogosult évi 20% mértékű késedelmi kamat, valamint a Ptk. 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról szerinti követelés-behajtási költség felszámítására.

A fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a Press Air jogosult Megrendelőnek nyújtott fizetési kedvezményeket (pl. árengedmény, részletfizetés) egyoldalúan visszavonni, és az esedékessé vált fennmaradó követelését egy összegben érvényesíteni.

Megrendelő fizetési késedelme estén a Press Air jogosult a Megrendelővel hatályban lévő más szerződéses szolgáltatásait felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott vállalkozói díjat maradéktalanul meg nem fizette. Ezen okból eredő bármilyen, a Press Air-t terhelő teljesítési késedelemmel kapcsolatban a Megrendelő minden igénye automatikusan kizárt.

 1. Jótállási kötelezettség

Amennyiben a Felek a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a Press Air a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számítottan 1 (egy) éves időtartamra jótállást vállal. Ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

A jótállási igényeket kizárja, illetve a Megrendelő a jótállási igényérvényesítési jogát elveszíti, ha

–        nem a Press Air-rel helyezteti üzembe a szerződés szerinti terméket, továbbá a termékeket nem a rendeltetésüknek megfelelően, szakszerűtlenül alkalmazza,

–        az üzembe helyezés, majd az üzemeltetés során nem tartja be az üzemeltetési utasításban meghatározott előírásokat, a beépített termékek kezelése és karbantartása során szakszerűtlenül jár el,

–        az üzemeltetési utasításban előírt karbantartásokat nem a megadott időszakonként végezteti el Press Air-rel, vagy más, általa elfogadott szakcéggel,

–        a termékekbe olyan alkatrészeket épít be és olyan javításokat végeztet el, amelyeket Press Air, vagy a termék gyártója nem engedélyezett,

–        a termékeket akár a Megrendelő, akár harmadik személy szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja,

–        a termékek a szerződés tárgyával össze nem egyeztethető kémiai, elektrokémiai, elektromos, vegyi behatás alá kerülnek.

 1. Felelősség

Press Air Kft. szerződésszegésből eredő kártérítési felelőssége jelen ÁVF alapján az alábbiak szerint korlátozott.

Amennyiben Press Air esetleges szerződésszegése miatt kártérítési felelősséggel tartozna, e felelőssége azon károkra korlátozódik, amelyeket a szerződéskötésnél a szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott vagy a számára ismeretes körülményekre figyelemmel vagy azon körülmények alapján, amelyeket ismernie kellett volna, a szokásos gondosság kifejtésével előre kellett volna látnia. Press Air felelőssége nem terjed ki a Ptk. 6K:522.§ (2) bekezdésének b) pontja szerinti elmaradt vagyoni előnyre, valamint a közvetett és következményes károkra.

Press Air gondatlan tevékenysége következtében előálló felelősség esetére Megrendelő köteles elfogadni, hogy a kártérítési felelősség dologi károk, illetve vagyoni károk esetében Press Air felelősségbiztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg mértékére korlátozódik.

Amennyiben a Press Air tanácsadóként tevékenykedik vagy műszaki felvilágosítást ad, és ez a tevékenysége nem tartozik a Felek közötti szerződésben körülírt szolgáltatások köréhez, úgy ez díjmentesen és mindennemű felelősség kizárása mellett történik. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szándékos magatartás miatti, az élet, a testi épség és az egészség megsértése miatti vagy a termékfelelősségi törvény szerinti felelősségre, valamint azokra az esetekre, ha jogszabály tiltja a felelősség kizárását.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen ÁVF szerinti felelősségkorlátozást a Felek között létrejött Szerződés, Keretszerződés, illetve Egyedi Megrendelés szerinti díjak és a szerződés alapján járó egyéb előnyök kiegyenlítik.

 1. Elállás

Amennyiben a Megrendelő a szerződés teljesítése előtt a Szerződéstől, a Keretszerződéstől, illetve az Egyedi Megrendeléstől eláll, köteles a szerződéses érték 25%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni, valamint köteles a Press Air valamennyi, az elállás kézhezvételéig felmerült és igazolt költségét, továbbá kárát megtéríteni.

Press Air jogosult a Szerződéstől, Keretszerződéstől, illetve Egyedi Megállapodástól elállni, azt felmondani, amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik. Az elállásról, felmondásról Press Air írásban értesíti a Megrendelőt. Ezen esetben jogosult a szerződésszegésből eredő kárát, a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó költségeit (pl. termék visszaszállítása, tárolása, stb.) a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Press Air ilyen okból történő elállása esetén a szerződő fél nem tarhat igényt sem kártérítésre, sem kártalanításra.

Amennyiben az ÁVF vagy a Szerződés, a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés valamely rendelkezését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések és megállapodások érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhiszeműen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével; ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.

 1. Vis maior

Egyik Fél sem felelős a Szerződés, a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák Press Air-t a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

Az a Fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.

Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – az érintett Fél nem mentesül a szerződés későbbi teljesítésének kötelezettsége alól, csupán a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁVF alapján a szerződésekből folyó kötelezettségeik teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni.

Tilos a Szerződés, Keretszerződés, illetve Egyedi Megrendelés teljesítése során egymásnak esetlegesen átadott, egymásra vonatkozó bizalmas információk harmadik személy részére bármilyen módon hozzáférhetővé tétele. A Felek kötelezik magukat arra, hogy sem a szerződés hatálya alatt, sem azt követően nem teszik illetéktelen személy számára hozzáférhetővé a megkötött szerződést, illetve az egyes rendelkezések teljesítésével tudomásukra jutott üzleti, hivatali, vagy magántitoknak minősülő információkat. A Press Air-rel való szerződés megkötése és megvalósítása során annak tevékenységével, gazdálkodásával, működésével összefüggően a Megrendelő tudomására jutott bármely tényt, adatot, információt, Press Air-től kapott különböző ajánlatokat, javaslatokat stb. Megrendelő köteles üzleti titokként a kezelni. A Megrendelő ezen információkat kizárólag azon munkatársai részére teheti elérhetővé, akik vonatkozásában a szerződés ismerete üzletmenetükhöz és a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen, továbbá a szerződés feltételeit és/vagy tartalmát az érvényes jogszabályok értelmében jogosultak megismerni.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon tényekre, adatokra, információkra, amelyek egyéb forrásból már nyilvánossá váltak.

A Felek a köztük létrejött Szerződés, Keretszerződés, illetve Egyedi Megrendelés teljesítése során, illetve az azzal kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyban mindent kötelesek megtenni annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön és cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Press Air a Szerződésben, a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt munkáról térítési díj nélkül fényképfelvételeket, videofelvételeket készítsen és azokat neutralizálva felhasználja saját referenciaanyagához (nyomtatott és elektronikus), valamint a Megrendelőt a referenciaanyagban (nyomtatott és elektronikus) referencia partnerként megnevezze.

Press Air, kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munkáról készített fényképeket és videofelvételeket csak és kizárólag saját referenciaanyagában (nyomtatott és elektronikus) jeleníti meg, azokat semmilyen más célra, máshol nem használja fel. Felek megállapodása alapján a referenciaanyagban Press Air a fényképfelvételek, videofelvételek korlátozás nélküli felhasználása mellett igényelheti Megbízó hozzájárulását, hogy röviden összegezve leírja a teljesítés helyét, idejét/tartamát, az elvégzett munka és nyújtott szolgáltatás tartalmát, műszaki és szakmai jellemzőit.

A Megrendelő az ÁVF elfogadásával saját későbbi szakmai tájékozódása érdekében kifejezetten hozzájárul, hogy részére a Press Air elektronikus úton direkt marketing célú levelet küldjön. Ezekről a hírlevelekről a Megrendelő bármikor leiratkozhat. Ilyen irányú kérését a Megrendelőnek írásban kell elküldenie az e-mail címre.